Predbežná prihláška na odbornú prípravu REVÍZNYCH TECHNIKOV ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ

P r e d b e ž n á    p r i h l á š k a
na odbornú prípravu
REVÍZNYCH TECHNIKOV 
ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ
§ 24 

pánpani


Trvalé bydlisko účastníka:Odborné vzdelanie: /SOU, ÚSO s mat., GYM./


Odborná príprava (požadovaný rozsah):

skupina E2 (technické zariadenie s napätím do 1 000 V vrátane bleskozvodu)skupina E1 (technické zariadenie s napätím nad 1 000 V vrátane bleskozvodu)v objektoch triedy A (bez nebezpečenstva výbuchu)v objektoch triedy B (s nebezpečenstvom výbuchu)


Prax na elektrických zariadeniach:Prihlasujem sa ako:
zamestnanecSZČOsúkromná osoba

Presná adresa (fakturačná) vysielajúcej organizácie


Adresa