Predbežná prihláška na odbornú prípravu REVÍZNYCH TECHNIKOV ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ

P r e d b e ž n á    p r i h l á š k a
na odbornú prípravu
REVÍZNYCH TECHNIKOV 
ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ
§ 24 

  pánpani


  Trvalé bydlisko účastníka:  Odborné vzdelanie: /ÚSO s maturitou elektro/


  Odborná príprava (požadovaný rozsah):

  skupina E2 (technické zariadenie s napätím do 1 000 V vrátane bleskozvodu)skupina E1 (technické zariadenie s napätím nad 1 000 V vrátane bleskozvodu)v objektoch triedy A (bez nebezpečenstva výbuchu)v objektoch triedy B (s nebezpečenstvom výbuchu)


  Prax na elektrických zariadeniach:  Prihlasujem sa ako:
  zamestnanecSZČOsúkromná osoba

  Presná adresa (fakturačná) vysielajúcej organizácie


  Adresa