Informácie

Akreditovaný vzdelávací program

E L E K T R O T E C H N I C K É    M I N I M U M

Cieľová skupina

Osoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon prác pri montáži, oprave a údržbe elektrotechnických zariadení.

Podmienky pre absolvovanie vzdelávacieho programu

Minimálne vstupné vzdelanie:

– minimálne stredné odborné vzdelanie technického zamerania (výučný list)

– úplné stredné odborné vzdelanie technického zamerania (maturitné vysvedčenie)

– úplné stredné všeobecné vzdelanie – gymnázium (maturitné vysvedčenie)

Profil absolventa

Absolvent vzdelávacieho programu pozná základné elektrotechnické pojmy a zákony a vie ich aplikovať meraním, či výpočtami. Pozná základné elektrotechnické súčiastky a vie ich použiť, ovláda zásady bezpečnosti a ochrany zdravia a požiarnej ochrany pri práci na elektrotechnických zariadeniach. Pozná základnú elektrotechnickú dokumentáciu, ktorú vie i tvoriť prostredníctvom výpočtovej techniky a softvérov používaných v elektrotechnike. Vie namerať základné elektrické parametre a z merania vyvodiť záver. Má znalosti na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike podľa § 21 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z.

Forma výučby

Kombinovaná:

prezenčná časť – vo forme prednášok (prebieha v učebniach firmy Elšpec H. L., s.r.o., Dvorská cesta 14, 940 02 Nové Zámky)

dištančná časť – prebieha formou samoštúdia, konzultácii a elektronickej komunikácie

odborná prax

Výučba je v rozsahu 400 vyučovacích hodín. Jedna vyučovacia hodina je v rozsahu 45 min. (odborná prax 60 min.) Výučba je rozložená na tri mesiace.

V prípade zmien v termínov prednášok budú účastníci včas informovaní.

Študijný materiál pre účastníka je v cene kurzu.

Záverečná skúška

Podľa zákona musí byť do 14 dní od skončenia výučby (vzdelávania). Prípadný náhradný termín záverečnej skúšky (z vážnych dôvodov účastníka) musí byť do 60 dní od ukončenia vzdelávania. Opakovaná záverečná skúška (pri neúspechu pri skúške) môže byť podľa zákona, len raz.

Záverečná skúška pozostáva:

– ústna časť

– písomná časť

– praktická časť

Absolventi akreditovaného vzdelávacieho programu Elektrotechnické minimum získavajú:

–  Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu, ktoré má platnosť v celej SR

– získavajú vzdelanie, ktorým plnia podmienku vzdelania pre získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike podľa vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z.z..

Absolventi môžu priamo v našej vzdelávacej organizácii Elšpec H.L., s.r.o. za výhodných podmienok získať Osvedčenie § 21 elektrotechnik podľa  vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. v znení
vyhl. MPSVR SR č. 435/2012 Z.z. a vyhl. MPSVR SR č. 398/2013 Z.z. Ďalšie stupne odbornej spôsobilosti v elektrotechnike (§ 22 a §23) môžu získať po nadobudnutí požadovanej dĺžky odbornej praxe.

Ako môžu držitelia osvedčení o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu Elektrotechnické minimum, získať živnostenské oprávnenie:

Podľa Živnostenského zákona:

a) pre vydanie živnostenského oprávnenia na viazanú živnosť:

Fyzická osoba, ktorá nezamestnáva iné osoby, musí predložiť osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike minimálne podľa §22 – samostatný elektrotechnik (vyhl. MPSVR SR č.508/2009 Z.z.)

Osoba, ktorá zamestnáva i iné osoby, musí predložiť oprávnenie, ktoré môže získať od niektorej OPO organizácie, ktorá na to má oprávnenie od Národného inšpektorátu práce. Na vydanie oprávnenia je ale potrebné i osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike.

b) pre vydanie živnostenského oprávnenia pre remeselnú živnosť z elektrotechnického odboru

Absolvent tohto akreditovaného vzdelávacieho programu musí predložiť:

  • doklad o ukončení strednej školy (výučný list alebo maturitné vysvedčenie),
  • doklad o získanej elektrotechnickej kvalifikácii – v tomto prípade je to osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu Elektrotechnické minimum,
  • doklad potvrdzujúci nadobudnutú odbornú prax v dĺžke požadujúcej Živnostenským zákonom,
  • na vydanie oprávnenia pre remeselnú živnosť sa nevyžaduje predloženia osvedčenia o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike.