Elektrotechnici

ZÁVÄZNÁ   PRIHLÁŠKA
na aktualizačnú odbornú prípravu a odborné oboznamovanie elektrotechnikov a revíznych technikov
  Prihlasujem sa na:
  Aktualizačná odborná príprava (do 5 r.)Odborné oboznamovanie (Každé 2 r.)Nové doklady

  §20 Poučená osoba§21 Elektrotechnik§22 Samostatný elektrotechnik§23 Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky§24 Revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického
  §21 Elektrotechnik§22 Samostatný elektrotechnik§23 Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky§24 Revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického


  Druh skúšky:
  základnáopravnározšíreniepo strate platnosti

  trieda A: bez nebezpečenstva výbuchutrieda B: s nebezpečenstvom výbuchu

  s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodus napätím nad 1000 V vrátane bleskozvodu

  pánpani

  Trvalé bydlisko účastníka:

  Odborné vzdelanie elektro (povinné):
  Elektrotechnické minimum(Osvedčenie)SOU(Výučný list)ÚSO(Maturita)VŠ (Bc.)VŠ (Ing., Mgr.)


  Prihlasujem sa ako:
  zamestnanecSZČOsúkromná osoba- fyzická osoba/nepodnikateľ

  Presná adresa (fakturačná) vysielajúcej organizácie


  Adresa  https://elspec.sk/wp-content/uploads/2023/03/pozvanka-seminar-17.03.2023.pdf