§17 (obsluha) / §18 (oprava)

§ 17  Obsluha vyhradeného technického zariadenia

(1) Obsluhovať vyhradené technické zariadenie môže len osoba na obsluhu, ktorá má platný preukaz, ak ide o

a) parný a kvapalinový kotol I. až V. triedy,

b) mobilný žeriav výložníkového typu, vežový žeriav výložníkového typu a pohyblivú pracovnú plošinu na podvozku s motorovým pohonom skupiny A, ktorá je určená na prevádzku na pozemných komunikáciách,

c) technické zariadenie plynové skupiny A okrem technického zariadenia plynového uvedeného v prílohe č. 1 IV. časti skupine A písm. d) a g).

(2) Viazať bremená na vyhradených technických zariadeniach zdvíhacích uvedených v prílohe č. 1 II. časti skupine A písm. a) môže len viazač bremien, ktorý má platný preukaz. Viazať bremená na vyhradených technických zariadeniach zdvíhacích uvedených v prílohe č. 1 II. časti skupine B písm. a) môže fyzická osoba, ktorá má písomný doklad o overení odborných vedomostí vyhotovený revíznym technikom.

(3) Obsluhovať vyhradené technické zariadenie určené bezpečnostnotechnickými požiadavkami, ktoré nie je uvedené v odseku 1, môže osoba na obsluhu vyhradeného technického zariadenia, ktorá má písomný doklad o overení odborných vedomostí vyhotovený revíznym technikom; to sa nevzťahuje na obsluhu vyhradeného technického zariadenia elektrického.

(4) Samostatne plniť nádrž motorového vozidla plynom môže aj fyzická osoba, ktorá je vodičom tohto motorového vozidla, ak bola s bezpečným spôsobom plnenia oboznámená osobou na obsluhu vyhradeného technického zariadenia plynového s preukazom príslušného rozsahu.

§ 18  Oprava, rekonštrukcia a montáž vyhradeného technického zariadenia

(1) Opravovať a rekonštruovať vyhradené technické zariadenie a montovať vyhradené technické zariadenie do funkčného celku na mieste jeho budúcej prevádzky, riadiť práce pri tejto oprave, rekonštrukcii alebo montáži a vykonať po ukončení opravy prehliadku a skúšku opravovanej časti vyhradeného technického zariadenia uskutočnenej výmenou opotrebovaných častí za nové s výnimkou zásahu do bezpečnostných zariadení a s výnimkou ustanovenou bezpečnostnotechnickými požiadavkami môže len osoba na opravu, ktorá má platné osvedčenie, ak ide o

a) parný a kvapalinový kotol I. až V. triedy,

b) potrubné vedenie uvedené v prílohe č. 1 I. časti skupine A písm. e),

c) osobný a nákladný výťah s povolenou dopravou osôb skupiny A,

d) technické zariadenie plynové skupiny A.

(2) Vyhradené technické zariadenie, ktoré nie je uvedené v odseku 1, môže opravovať, rekonštruovať a montovať do funkčného celku na mieste jeho budúcej prevádzky osoba na opravu, ktorá má písomný doklad o overení odborných vedomostí vyhotovený revíznym technikom; to sa nevzťahuje na vyhradené technické zariadenie elektrické.


ROZDELENIE TECHNICKÝCH ZARIADENÍ PODĽA MIERY OHROZENIA

IV. ČASŤ ROZDELENIE TECHNICKÝCH ZARIADENÍ PLYNOVÝCH

A. Technické zariadenia plynové skupiny A podľa druhu sú zariadenia pracujúce s nebezpečnými plynmi určené na

a) výrobu plynu s jednotkovým výkonom vyšším ako 10 Nm3/h vrátane zariadenia upravujúceho zloženie plynu na technické hodnoty vyžadované osobitným predpisom alebo odberateľom,

b) skladovanie plynu s najvyšším pracovným tlakom plynu do 0,05 MPa vrátane s vnútorným objemom nad 100 m3, napríklad v plynojeme a zásobníku,

c) plnenie kovových tlakových nádob na dopravu plynov s výkonom nad 10 Nm3/h,

d) zásobovanie plynom z kovových tlakových nádob stabilných alebo z kovových tlakových nádob na dopravu plynov (tlaková stanica) s výkonom nad 10 Nm3/h,

e) zvyšovanie tlaku plynu s najvyšším pracovným tlakom plynu na výstupe vyšším ako 0,4 MPa,

f) znižovanie tlaku plynu s najvyšším pracovným tlakom plynu na vstupe vyšším ako 0,4 MPa,

g) rozvod plynu s tlakom plynu nad 0,4 MPa a acetylénovod,

h) spotrebu plynu spaľovaním s výkonom jednotlivého zariadenia alebo so súčtom výkonov jednotlivých zariadení tvoriacich funkčný celok nad 0,5 MW vrátane zariadenia na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní,

i) chladenie a mrazenie s množstvom plynu na chladenie nad 25 kg.

B. Technické zariadenia plynové skupiny B podľa druhu sú zariadenia pracujúce s nebezpečnými plynmi, ktoré sú určené na

a) výrobu plynu s jednotkovým výkonom do 10 Nm3/h vrátane,

b) skladovanie plynu s najvyšším pracovným tlakom plynu do 0,05 MPa vrátane s vnútorným objemom do 100 m3, napríklad v plynojeme a zásobníku,

c) plnenie kovových tlakových nádob na dopravu plynu s výkonom do 10 Nm3/h vrátane,

d) zásobovanie plynom z kovových tlakových nádob stabilných alebo z kovových tlakových nádob na dopravu plynu (tlaková stanica) s výkonom do 10 Nm3/h vrátane, ak umožňujú pripojiť viac ako dve fľaše na dopravu plynov,

e) zvyšovanie tlaku plynu s najvyšším pracovným tlakom plynu na výstupe do 0,4 MPa vrátane,

f) znižovanie tlaku plynu s najvyšším pracovným tlakom plynu na vstupe do 0,4 MPa vrátane s výkonom nad 25 Nm3/h okrem zariadení uvedených v písmene g),

g) rozvod plynu, a to potrubné vedenie určené na rozvod plynu vrátane regulačného zariadenia zaradeného do tohto potrubného vedenia s výkonom odberného plynového zariadenia do 25 Nm3/h vrátane s najvyšším pracovným tlakom plynu na vstupe do 0,4 MPa vrátane okrem potrubného vedenia určeného na rozvod acetylénu,

h) spotrebu plynu spaľovaním s výkonom jednotlivého zariadenia alebo so súčtom výkonov jednotlivých zariadení tvoriacich funkčný celok od 5 kW do 0,5 MW vrátane zariadenia na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní a spotrebiča, pri ktorom sa vyžaduje napojenie na odťah spalín,

i) chladenie a mrazenie s množstvom plynu na chladenie od 3 kg do 25 kg vrátane.

C. Technické zariadenia plynové skupiny C podľa druhu sú:

a) technické zariadenia pracujúce s nebezpečným plynom nezaradené do skupiny A alebo skupiny B,

b) technické zariadenia pracujúce s ostatnými plynmi.

Vyhláška č. 508/2009 Z. z. (v znení č. 435/2012 Z. z.398/2013 Z. z.234/2014 Z. z.)