§24

§ 24   Revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického

(1) Revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického je fyzická osoba, ktorá spĺňa požiadavky odbornej spôsobilosti elektrotechnika a ktorá má odbornú prax uvedenú v prílohe č. 11.

(2) Revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického môže okrem odbornej prehliadky a odbornej skúšky vyhradeného technického zariadenia elektrického vykonávať činnosť elektrotechnika na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky a vykonávať skúšku vyhradeného technického zariadenia elektrického po ukončení výroby.

Potrebná prax

Príloha č. 11 k vyhláške č. 508/2009 Z. z.

d) Revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického podľa § 24
skupina1)
E1 E2 E4, E5
1. pri činnosti vykonávanej na technickom zariadení elektrickom v objekte triedy2) A a B1 vrátane bleskozvodu ÚSO 6 rokov 5 rokov 3 roky
   VŠ 4 roky 3 roky 1 rok
skupina1)
E1 E2 E4, E5
2. pri činnosti vykonávanej na technickom zariadení elektrickom v objekte2) triedy B vrátane bleskozvodu ÚSO 7 rokov 6 rokov 5 rokov
   VŠ 5 rokov 4 roky 3 roky

 

Vyhláška č. 508/2009 Z. z. (v znení č. 435/2012 Z. z.398/2013 Z. z.234/2014 Z. z.)