Vítame Vás na stránke spoločnosti Elšpec H.L. s.r.o.

U P O Z O R N E N I E

Od 4.12.2017

je prevádzka firmy Elšpec H.L., s.r.o. presťahovaná do nových priestorov na adrese Dvorská cesta č. 14, Nové Zámky

 

KONTAKTNÉ ÚDAJE (tel. číslo, email, web firmy) ZOSTÁVAJÚ NEZMENENÉ !!!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Firma Elšpec H.L. s.r.o. vznikla v roku 2004. Hlavným zameraním bolo vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok (revízie) technických zariadení elektrických a bleskozvodov, elektrických strojov, prístrojov, spotrebičov, náradia, rozvádzačov, strojov, inštalácií a prípojok a opravy, rekonštrukcie a montáže elektrických zariadení.

Od roku 2005 je firma Elšpec H.L. s.r.o. oprávnená vzdelávacia organizácia v oblasti ochrany práce s platnými oprávneniami v zmysle zák. č. 124/2006 Z. z. a zák. č. 125/2006 Z. z .
V oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci poskytujeme široké spektrum základných, rozširovacích aj opakovaných školení a kurzov ako aj aktualizačnú odbornú prípravu. Vlastníme oprávnenia pre výchovu a vzdelávanie technických zariadení elektrických, tlakových a plynových. Dlhodobo spolupracujeme s overenými kvalifikovanými školiteľmi, ktorých odborné vedomosti a zručnosti sú zárukou vysokej úrovne vzdelávacieho procesu.

Od roku 2008 firma vlastní licenciu na prevádzkovanie technickej služby v rozsahu vývoj, výroba, predaj, projektovanie, montáž, údržba, revízia a oprava elektronických zabezpečovacích a poplachových systémov. V tejto oblasti ponúkame montáže zabezpečovacích, poplachových a kamerových systémov, prístupových systémov a ďalších zariadení na ochranu osôb a majetku, vrátane zabezpečenia motorových vozidiel.

V súčasnosti poskytujeme širokú škálu rôznych služieb, ktoré nájdete v sekciách: vzdelávacie služby, elektroslužby a zabezpečovacie systémy.

Od vzniku spoločnosti je prioritou firmy individuálny prístup ku každému zákazníkovi a spoľahlivosť pri poskytovaní služieb.
Hlavnou filozofiou firmy je poskytovať každému zákazníkovi služby dobrej kvality za prijateľných cenových podmienok.
Spokojnosť zákazníkov sa firma snaží budovať formou dlhodobých partnerských vzťahov úctivým a serióznym prístupom k zákazníkovi a kvalitou svojich služieb.